روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صبر - تعبیر خواب

تعبیر خواب صبر

محمدبن سیرین گوید: صبر درخواب ، دلیل بر عالمی بود که غرض از علم او مال است.

اگر بیند که صبر داشت یا خورد، دلیل با چنین عالمی صحبت دارد.

تعبیر خواب صبر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات