روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب صبر

محمدبن سیرین گوید: صبر درخواب ، دلیل بر عالمی بود که غرض از علم او مال است.

اگر بیند که صبر داشت یا خورد، دلیل با چنین عالمی صحبت دارد.

تبلیغات