روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صحرا - تعبیر خواب

تعبیر خواب صحرا

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب صحرا بیند، دلیل خرمی باشد از قِبَل پادشاه، به قدر بزرگی صحرا. اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید، دلیل است که مقرب پادشاه شود. اگر برعکس بود، دلیل است با پادشاه ظالم صحبت نگاهدارد.

اگر بیند که صبر داشت یا خورد، دلیل با چنین عالمی صحبت دارد.

تعبیر خواب صحرا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات