روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صرافی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صرافی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب صرافی

محمدبن سیرین گوید: دیدن صرافی نمودن، دلیل بر عاملی طامع بود. اگر در خواب بیند صرافی کرد و بیننده مستور بود، دلیل است که علم و حکمت آموزد.

 اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که صرافی نمود بی طمع، دلیل است که امانت بگذارد و امانت مردم نگهدارد. اگر به طمع کرد، تاویل به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صراف به خواب ، دلیل بر مردی حذافه گوی است و دلیل که او را دین زیان دارد.
 
محمدبن سیرین گوید: دیدن صرافی نمودن، دلیل بر عاملی طامع بود. اگر در خواب بیند صرافی کرد و بیننده مستور بود، دلیل است که علم و حکمت آموزد. اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که صرافی نمود بی طمع، دلیل است که امانت بگذارد و امانت مردم نگهدارد. اگر به طمع کرد، تاویل به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صراف به خواب ، دلیل بر مردی حذافه گوی است و دلیل که او را دین زیان دارد.

اخبار اکاایران

تبلیغات