روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صرافی

محمدبن سیرین گوید: دیدن صرافی نمودن، دلیل بر عاملی طامع بود. اگر در خواب بیند صرافی کرد و بیننده مستور بود، دلیل است که علم و حکمت آموزد.

 اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که صرافی نمود بی طمع، دلیل است که امانت بگذارد و امانت مردم نگهدارد. اگر به طمع کرد، تاویل به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صراف به خواب ، دلیل بر مردی حذافه گوی است و دلیل که او را دین زیان دارد.
 
محمدبن سیرین گوید: دیدن صرافی نمودن، دلیل بر عاملی طامع بود. اگر در خواب بیند صرافی کرد و بیننده مستور بود، دلیل است که علم و حکمت آموزد. اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که صرافی نمود بی طمع، دلیل است که امانت بگذارد و امانت مردم نگهدارد. اگر به طمع کرد، تاویل به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صراف به خواب ، دلیل بر مردی حذافه گوی است و دلیل که او را دین زیان دارد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

صرافی خرید پول قدیمی , امیر هومان صرافی , صرافی وال گیت , زاغری صرافی , صرافی زاغری , صرافی چیست , wvhtd hldk

تبلیغات