روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صراط - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صراط ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب صراط

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بر صراط ایستاده بود، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود.

 ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از صراط بگذشت، دلیل که از بلائی بزرگ ایمن شود. اگر بیند که از صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دید که از صراط بگذشت، دلیل که راه خیر گزیند و عمل صالح کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صراط به خواب بر شش وجه است. اول: کار راست. دوم: سختی کار. سوم: ترس و بیم. چهارم: ستم از قِبَل پادشاه. پنجم: گناه. ششم: نفاق در دل داشتن.

اخبار اکاایران

تبلیغات