روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صراط

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بر صراط ایستاده بود، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود.

 ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از صراط بگذشت، دلیل که از بلائی بزرگ ایمن شود. اگر بیند که از صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دید که از صراط بگذشت، دلیل که راه خیر گزیند و عمل صالح کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صراط به خواب بر شش وجه است. اول: کار راست. دوم: سختی کار. سوم: ترس و بیم. چهارم: ستم از قِبَل پادشاه. پنجم: گناه. ششم: نفاق در دل داشتن.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پل سرات

تبلیغات