روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صراط - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صراط ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب صراط

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بر صراط ایستاده بود، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود.

 ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از صراط بگذشت، دلیل که از بلائی بزرگ ایمن شود. اگر بیند که از صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دید که از صراط بگذشت، دلیل که راه خیر گزیند و عمل صالح کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صراط به خواب بر شش وجه است. اول: کار راست. دوم: سختی کار. سوم: ترس و بیم. چهارم: ستم از قِبَل پادشاه. پنجم: گناه. ششم: نفاق در دل داشتن.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب صراط شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پل سرات

تعبیر خواب صراط گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات