روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب صعود
صعود

لوک اویتنهاو می گوید :

صعود کردن

در کوهستان : مبارزه کردن با سختیها

بالا رفتن از یک درخت : اخبار مهم
 

 ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از صراط بگذشت، دلیل که از بلائی بزرگ ایمن شود. اگر بیند که از صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد. جابرمغربی گوید: اگر دید که از صراط بگذشت، دلیل که راه خیر گزیند و عمل صالح کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صراط به خواب بر شش وجه است. اول: کار راست. دوم: سختی کار. سوم: ترس و بیم. چهارم: ستم از قِبَل پادشاه. پنجم: گناه. ششم: نفاق در دل داشتن.

تبلیغات