روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صلوات فرستادن - تعبیر خواب

تعبیر خواب صلوات فرستادن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است.

 جابرمغربی گوید: اگر بیند که صلوات بسیار داد، دلیل است که حج بگذارد و گویند هر که به خواب صلوات داد، سنت رسول به جای آورده باشد.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران