روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صمغ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صمغ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب صمغ 

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که صمغ داشت و خورد، دلیل است که از مال هزینه کند.

 اگر بیند که صمغ بسیار داشت و به کسی داد، دلیل است که مال خود به کسی دهد. جابر مغربی گوید: دلیل نفع اندک است از مردی که بدان درخت منسوب است. چنانکه اگر بیند که از صمغ بادام خورد، دلیل است که از بخیلی منفعت یابد. اگر صمغ عربی بود، دلیل منفعت است.

اخبار اکاایران

تبلیغات