روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صوفی شدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صوفی شدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب صوفی شدن 

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست، دلیل که دست از دنیا بدارد و به کار آخرت پردازد.

اگر بیند که از میان صوفیان بیرون رفت، دلیل که میل او به کار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صوفی شدن در خواب بر چهاروجه است. اول: بازداشتن از دنیا. دوم: از خلق کناره گرفتن. سوم: پیوسته به عبادت مشغول بودن. چهارم: طمع به کسی نداشتن.

اخبار اکاایران

تبلیغات