روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صیقل - جلا 

محمدبن سیرین گوید: دیدن صیقل زدن به خواب ، دلیل پادشاهی بزرگ است.

اگر بیند که صیقلی می نمود، دلیل است به خدمت پادشاه رود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صیقلی مردی باشد که به دست او حق از باطل پدید آید.

تبلیغات