روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شمایل حضرت مسیح(ع) - تعبیر خواب

تعبیر خواب شمایل حضرت مسیح(ع) 
1ـ دیدن شمایل حضرت مسیح (ﻉ) در خواب ، نشانة اندوهی است که دیگران را نیز دربر می گیرد و نشانة رنج و سختی هاست که شما بی هیچ شکایتی آنها را می پذیرید ..

 2ـ اگر دختری در خواب ببیند که شمایلی از حضرت مسیح (ﻉ)دارد ، علامت آن است با رفتار محبت آمیز خود ، نزد دیگران محبوبیت می یابد و آیندة درخشانی به دست می آورد

تعبیر خواب شمایل حضرت مسیح(ع) گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات