روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شمایل حضرت مسیح(ع) - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شمایل حضرت مسیح(ع) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب شمایل حضرت مسیح(ع) 
1ـ دیدن شمایل حضرت مسیح (ﻉ) در خواب ، نشانة اندوهی است که دیگران را نیز دربر می گیرد و نشانة رنج و سختی هاست که شما بی هیچ شکایتی آنها را می پذیرید ..

 2ـ اگر دختری در خواب ببیند که شمایلی از حضرت مسیح (ﻉ)دارد ، علامت آن است با رفتار محبت آمیز خود ، نزد دیگران محبوبیت می یابد و آیندة درخشانی به دست می آورد

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات