روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شبانی - چوپانی

محمدبن سیرین گوید: شبانی کردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند اینها، هر یکی را تاویلی است، شبانی اسب، ولایت و بزرگی بود و شبانی خر، دلالت بر بخت بود و گوسفند مال و روزی حلال بود.

حضرت دانیال گوید: اگر بیند با شبانی در نبرد بود. دلیل که با مهتری خصومت کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شبان در خواب ، دلیل بر مردی باشد که مال مردم را گوش دارد.

تبلیغات