روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شب پره 
دیدن شب پره، دلیل بر مردم گمراه بود.

اگر بیند شب پره داشت، دلیل که با مردم گمراه صحبت دارد. اگر بیند شب پره از دستش بپرید، دلیل که از صحبت گمراهی جدا گردد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شب خوابم نمیره

تبلیغات