روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شب پره - تعبیر خواب

تعبیر خواب شب پره 
دیدن شب پره، دلیل بر مردم گمراه بود.

اگر بیند شب پره داشت، دلیل که با مردم گمراه صحبت دارد. اگر بیند شب پره از دستش بپرید، دلیل که از صحبت گمراهی جدا گردد.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات