روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شرم - حیا

محمدبن سیرین گوید: شرم داشتن به خواب ، دلیل بر ایمان است.

جابرمغربی گوید: شرم داشتن به خواب از کاری که فساد دین در آن بود، دلیل بر نقصان ایمان بود در کاری که خیر و صلاح بود، دلیل است بر زیادی ایمان.

تبلیغات