روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شعر گفتن
اگر بیند که شعر مدح یا هجو کسی می خواند، دلیل که سخن باطل گوید.

 دیدن شاعر به خواب ، که مدح و غزل گوید به تاویل نوحه گر باشد. اگر توحید گوید، دلیل دروغ بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

شعر خوانی : مشکلات

تبلیغات