روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شعر گفتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب شعر گفتن
اگر بیند که شعر مدح یا هجو کسی می خواند، دلیل که سخن باطل گوید.

 دیدن شاعر به خواب ، که مدح و غزل گوید به تاویل نوحه گر باشد. اگر توحید گوید، دلیل دروغ بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

شعر خوانی : مشکلات

تعبیر خواب شعر گفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات