روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شغال - تعبیر خواب

تعبیر خواب شغال

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شغال دزدی است که قصد او کند

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که شغال جنگ کرد، دلیل است که با خویشان خصومت کند. اگر بیند که شغال خود را بر وی می مالید، دلیل که از کسی نترسد. اگر بیند که شغال بازی می کرد، دلیل است عاشق زنی گردد. اگر بیند که گوشت شغال می خورد، دلیل است از بیماری شفا یابد. اگر وام دارد، بگذارد و موی و گوشت و استخوانِ شغال، دلیل است برمال.

 

تعبیر خواب شغال گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات