روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شهادت - شهید - تعبیر خواب

تعبیر خواب شهادت - شهید

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که شهادت می آورد و بیننده مصلح بود، دلیل است با شهادت از دنیا برود.

 اگر مفسد بود، دلیل که ازگناه توبه کند. اگر مشرک بیند مسلمان شود.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران