روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شهرت
1ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است که امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد .

 

2ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت می رسید .

تبلیغات