روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شهرستان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شهرستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب شهرستان

اگر به خواب بیند در شهرستانی شد، دلیل است دینش قوی شود و عاقبتش محمود بود.

 اگر دید به شهرستانی رفت و ایمن نشست، دلیل که به خدمت پادشاه رود و منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شهرستان به خواب بر هفت وجه است. اول: پادشاه. دوم: رئیس. سوم: قوت دین. چهارم: عامه. پنجم: ایمنی. ششم: ظفر. هفتم: استواری کارها.

تعبیر خواب شهرستان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات