روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شهرستان - تعبیر خواب

تعبیر خواب شهرستان

اگر به خواب بیند در شهرستانی شد، دلیل است دینش قوی شود و عاقبتش محمود بود.

 اگر دید به شهرستانی رفت و ایمن نشست، دلیل که به خدمت پادشاه رود و منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شهرستان به خواب بر هفت وجه است. اول: پادشاه. دوم: رئیس. سوم: قوت دین. چهارم: عامه. پنجم: ایمنی. ششم: ظفر. هفتم: استواری کارها.

تعبیر خواب شهرستان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات