روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شیخ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شیخ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب شیخ 
یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شیخ شدن زن طلاق گوید

 اگر دید به شهرستانی رفت و ایمن نشست، دلیل که به خدمت پادشاه رود و منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شهرستان به خواب بر هفت وجه است. اول: پادشاه. دوم: رئیس. سوم: قوت دین. چهارم: عامه. پنجم: ایمنی. ششم: ظفر. هفتم: استواری کارها.

اخبار اکاایران

تبلیغات