روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شیطان - ابلیس - تعبیر خواب

تعبیر خواب شیطان - ابلیس   
لوک اویتنهاو می گوید :

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شیطان خلال دین باشد

 

شیطان : جستن از خطر

حر ف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست

تعبیر خواب شیطان - ابلیس گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات