روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سبد
 اگر خواب ببینید سبدی پر را حمل می کنید.

 یا به سبدی پر می نگرید ، نشانة آن است که به موفقیت کامل می رسید ، اما اگر سبد خالی باشد ، نشانة نارضایتی و اندوه است

تبلیغات