روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سخن -حرف - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سخن -حرف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سخن -رفstrong>span> <br /><br />حمدبن سیرین وید: سخن فتن نیدن ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aتاویل ن ز زبان ا ختلف اشد.p> <p>گر یند ه زبان تازی یزی فت ا نید، لیل ست ا هتران ی ا صحبت فتد ز یشان عز اه ابد. گر ز خبارهای سول (ص) ستماع رد ه زبان ارسی فت ا نید، لیل ه ی ا ا هتران صحبت فتد ز یشان یکوئی یند. گر یند ه زبان عربی ی فت ا ی نید، لیل ست یراث ابد. گر یند ه زبان ندو ی فت ا ی نید، لیل ست ا ردمان ی صل ون مت، و ا اری فتد. گر یند زبان ترکی ی فت ا ی نید، لیل ست سخن اخوش نود ا ه ست دکرداری رفتار ود. گر یند ه زبان بطی ی فت ا ی نید، لیل ه بر هاقین نود ا یشان و ا صحبت فتد. گر ه زبان وارزمی فت نید ی رد، لیل ه بر کروه نود ا ه غلی رفتار ود. گر یند ه ه زبان صیقلانی ی فت ا ی نید، لیل ه ی ا ا ردم ی نصاف غلی فتد. گر یند ه ه زبان ونانی ی فت ا ی نید، لیل ست ه علم کمت لام شغول ود. گر یند زبان رجی ی فت ا ی نید، لیل ه ه صحبت سی دخوی ادان و ا غم سد. گر ید ه زبانی ی فت ا ی نید ه رگز ن زبان ا شنیده ود دانست ه فت ه نود، لیل ست ر اری تحیر ود داند ه ز ن ار گونه لاصی ابد. براهیم رمانی وید: گر ه مه زبان سخن ی فت ی نید، لیل ه ه مه ار روع ند و ااز ن ار نفعت اشد. ابرمغربی وید: ه ر زبانی گر سی وید نود، تاویل ن صلاح اشد. گر ن سخن یر ود. گر ه لاف ین ست، تاویل ن ر ر ساد ند. گر یند ه ه ندامی ز ندام ویش سخن ی فت، لیل ه ویشتن یند.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سخن -حرف شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کودک سخن چین , جمع کلمه صوت , کردی حرف زدن , گفتن حرف رک , گوش به عربی

تعبیر خواب سخن -حرف گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات