روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سخن -حرف

محمدبن سیرین گوید: سخن گفتن و شنیدن درخواب ، تاویل آن از زبان ها مختلف باشد.

اگر بیند به زبان تازی چیزی گفت یا شنید، دلیل است با مهتران وی را صحبت افتد و از ایشان عز و جاه یابد. اگر از اخبارهای رسول (ص) استماع کرد و به زبان فارسی گفت یا شنید، دلیل که وی را با مهتران صحبت افتد و از ایشان نیکوئی بیند. اگر بیند به زبان عربی می گفت یا می شنید، دلیل است میراث یابد. اگر بیند که زبان هندو می گفت یا می شنید، دلیل است با مردمان بی اصل دون همت، او را کاری افتد. و اگر بیند زبان ترکی می گفت یا می شنید، دلیل است سخن ناخوش شنود یا به دست بدکرداری گرفتار شود. اگر بیند به زبان قبطی می گفت یا می شنید، دلیل که خبر دهاقین شنود و با ایشان او را صحبت افتد. اگر به زبان خوارزمی گفت و شنید می کرد، دلیل که خبر مکروه شنود یا به شغلی گرفتار شود. اگر بیند که به زبان صیقلانی می گفت یا می شنید، دلیل که وی را با مردم بی انصاف شغلی افتد. اگر بیند که به زبان یونانی می گفت یا می شنید، دلیل است به علم و حکمت و کلام مشغول شود. اگر بیند زبان گرجی می گفت یا می شنید، دلیل که به صحبت کسی بدخوی و نادان او را غم رسد. اگر دید به زبانی می گفت یا می شنید که هرگز آن زبان را نشنیده بود و ندانست چه گفت و چه شنود، دلیل است در کاری متحیر شود و نداند که از آن کار چگونه خلاصی یابد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر به همه زبان سخن می گفت و می شنید، دلیل که به همه کار شروع کند و او رااز آن کار منفعت باشد. جابرمغربی گوید: به هر زبانی اگر کسی گوید و شنود، تاویل آن صلاح باشد. اگر آن سخن خیر بود. اگر به خلاف این است، تاویل آن بر شر و فساد کند. اگر بیند که به اندامی از اندام خویش سخن می گفت، دلیل که خویشتن بیند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

به چه زبانی صحبت می کنید , صدایی از انواع زبان ئها , صدایی از انواع زبان ها , خوب و خوش حرف زدن , کودک سخن چین , جمع کلمه صوت , کردی حرف زدن , گوش به عربی , گفتن حرف رک

تبلیغات