روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سراب

بدانکه سراب را به تازی گوراب خوانند و آنچنان است که بیابان به چشم تشنه آب نماید و تاویلش باطل است.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که اندر زمین سقیم گردید، دلیل که ترک علم باطل گوید و راه صواب پوید گویند. اگر دید خاک زمین سراب می خورد، دلیل که از علم مال باطل جمع کند، لکن آن مال پایدار نباشد.

تبلیغات