روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سر - کله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سر - کله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سر - لهstrong>span> <br />ضرت انیال وید: سر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن هتر روه اشد.p> <pگر یند سر ریده را رفت، لیل ه سی وست هتر ی ردد و ا واستگار ود ز و یر نفعت ابد. گر یند ه ی زخم سر ز تن و دا ردید، گر توانگر ست رویش ود، گر ام ارد امش ذارده ردد ز غم رج ابد، گر نده ست زاد ود، گر یمار ست فا ابد، گر ر علتی ی رمان رفتار ست زود میرد. گر هتری سر ریده یند لایت ابد. گر غلام ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند، لیل ه زنی توانگر خواهد.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی سر ریده ا ه ائی فکنده یند، لیل ست معی هتران ر نجا مع وند. گر یند پوست سرچارپائی ا دی ی ورد، لیل ست ر افتن ال. گر یند پوست سر ردم ا ام می ورد، لیل ه ال عمت ابد. گر یند سر جهول ورد، لیل ه سرمایه سی ا خورد. گر یند سر رغی ی ورد، لیل ه ال پادشاه ورد. گر یند سر رده پیش و وردند اسرهای یگر، لیل ه سرکرده ن روه پیش و یند ز یشان یر نیکی یند، اصه ه ز وشت سرها خورد. گر زنی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند، لیل ود ه ز توانگر یر یکی یند. گر یند سر وسفند یخورد، لیل ه عمرش راز ود ال لال ابد. گر یند سرگاو یخورد، لیل ست ر ن سال ال عمت راوان ابد. گر یند سر زی ی ورد، لیل ست ز هتری سخی وانمرد و ا ال اصل ود.p> <p>براهیم رمانی وید: گر سی سر ود ا زرگ یند، لیل ه ز هتری اه زرگی ابد. گر ود ا و سر یند، لیل ه ارش وی ود عمرش راز ود عضی زمعبران ویند اری زرگ پیش یرد، کن ر ن ار نفعت باشد. گر سر ویش ا رهنه یند، لیل ست ر غلی ه ود عزول ود غمگین ستمند ود. گر یند ه ز سر و غز یرون مد ر زمین فتاد، لیل ه سرمایه ز ست و رود. گر یند غز ا از ای هاد، لیل ه سرمایه و ازآید. گر سر ویش ا رب یند. لیل ست توفیق ارهای یر ابد. گر یند سر ریده ر ست اشت دانست ز یست، لیل ه ه زار رم سیم یابد. گر یند سر ا ر زمین فکند، لیل ست ال ا ه یر زینه ند، امال ز و ایع ود گر سر ریده یند ه ر ست اشت، لیل ه ال سیار ابد. گر یند ه سر ا ی سخن یکو فت، لیل ه اد نصاف هد. گر یند سر ا ی سخن زشت فت، لیل ه نصاف دارد. گر یند ه سر و و یمه ود، نانکه یمه ی ر ست است یمه ی ردست پ ود، لیل ه ادر پدرش میرد. گر سر ویش ا ر ست یند، لیل ست ز هتری یر رکت ابد. گر سر و یمه ود رست د، لیل ه پدر ادرش یمار وند عاقبت فا ابند.p> <p>ابر غربی وید: گر ید سر و ون سر یل ود، لیل ست ال لایت ابد. گر ید سر و ون سر یر د، لیل ه ه ساد رام راید. گر ید ه سر و ون سر سب د، لیل ه ز پادشاه ال عمت ابد. گر یند سر و ون سر رس د، لیل ست ز خت امکاری ابد. گر یند سر و ون سر وسفند د، لیل ست ه هل ر ی غلبه ند. گر یند سر و ون سر تر د، لیل ست رمانروائی ابد شمن ا هر ند. گر ید ون سر رس د ه افران یل مود، لیل ست ه یل ه فر ارد. گر یند سر ی ز بگینه ود، لیل ست ر لاک و. گر ید سر و سیمین ود ا زرین، لیل ست ال ابد. گر ید سر و رنجین ود، لیل ست ر طر لاک و. گر یند سر و هنین ا سنگی ود، لیل ست دمت ردی اف زن ند. گر یند ز سر و تش ی فروخت، لیل ه ارش الا یرد.p> <p>سماعیل ن شعث وید: گر یند سر و ون سر هارپایانی د، لیل ر غم ندوه و ند. گر یند سر و ون سر دان د، لیل ست لایتی ز زاف گیرد شمن ا هر ند. گر یند سر و ون سر رغان د، لیل ه ه سفر ود. گر یند سر و پخته ود ی ورد، لیل ست ه سرمایه ود ا خورد. گر ید سی سرش ز تن دا د عد ز ن از ه ای ود هاد رست د، لیل ست ه سرانجام رجه هیدان ابد. گر یند سری رکنار اشت زنش بستن ود، لیل ست پسری ورد. گر سی سر ود ا تراشیده یند، لیل ه وهرش میرد. گر یند ه سربریان ی ورد، لیل ند ه ال ابد.p> <p>ابرمغربی وید: گر ید سر ریان ی ورد، ه تاویل ئیس اشد. گر یند سر ریان ی رید ا سی دو اد، لیل ست ز سی ائده دو سد. گر ید سر ام ی ورد، هتری غیبت ند سر پخته هتر ز ام اشد.p> <p>صفهانی وید: سرِ ردم ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aپدر ود ا هتر ا پسر. گر سرِ ویش ا ریده یند، لیل ه ز پدر ا ادر دا ود. گر سرِ ود ر ست ود ید، لیل ه ا یشان پیوندد. گر ید سرِ ود ا ه ردن از ست، لیل ه ز سی ضاعت ستاند ا ام ند. گر یند سرهای ریده ر پیش اشت قص ی رد، لیل ه هتر ن یار ا غم ندوه صیبت سد. گر سر پادشاهی ر وش ود یند، لیل ه و زار رم یابد ه نج سختی سیار.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: سر ردم ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن ازده جه ست. ول: ئیس. وم: هتر. سوم: پدر. هارم: ادر. پنجم: میر. شم: عالم. فتم: ه زار رم. شتم: پسر. هم: غلام ا نیز. هم: زن. ازدهم: توانگری. گر سی یند سر و رد ی رد امه پاک پوشیده ود، لیل ه و ا ا هتران صحبت فتد ار و یکو ود ولت ابد. گر رکین پوشیده ود نانکه صابان پوشند، لیل ه و ا ه سبب هتری غم ندوه سد.p> <pp> <pp> <p> یدن سَِ دمی شهور ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، علامت ن ست ه ا فراد سیار پرنفوذ درتمندی شنا ی وید نها ما ا ر نجام ارهایی هم اری ی نند .p> <p> گر سر ودتان ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ، شانة ن ست ه ه یماری غز عصاب چار ی وید .p> <p> یدن سر ون لود داشده ز تن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة ن ست ه عزیزترین میدهای ما ا ومیدی ز ین ی ود .p> <p> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید و ا ند سر ارید ، شانة ن ست ه ر زندگی ه سرعت رتقاء ی ابید .p> <p> گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> حساس نید سردرد ارید ، علامت ن ست ه تشویشِ اطر ، ما ا تحت شار رار واهد اد .p> <p> یدن سرِ رم رده ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، علامت ن ست ه ر زندگی یشتر یر ی ینید ،تا دی .p> <p> یدن سر ودک ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة ن ست ه ر ینده ه روت ذتهای سیار ست واهید افت .p> <p> یدن سر ک یوان ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، علامت ن ست ه واسته ای ما ول حورهای ادی ذتهای نیوی ی ردد .p> <p> گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سر ود ا شویید ، شانة ن ست ه خاطر ظرات نصفانه ، یگران ه نبال ما واهند مد .p> <pp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سر - کله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عروس بودن در کاخ سفید چه درد سرهایی دارد؟ , ببعی گردن گردنم درد میکنه , تعبیر خواب تومور در سر , سرش را ببری زنده میشود , کوبیدن سر تو دیوار , در کاسه کسی گذاشتن , نیمه راست گوشت اسب , تعبیرخواب کله گاو , خرید سر انسان , سر به جان فرد , بی سر و زبون , آأم کله بزرگ , آدم سر خالی , آأم سر بزرگ , کله گوسفند , سر شدن سر

تعبیر خواب سر - کله گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات