روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرب
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی دید سرب داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را از مال دنیا چیزی دون حاصل شود.

اگر دید سرب می گداخت، دلیل که در زبان مردم افتد به بدی و او را ملامت کنند.

تبلیغات