روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرخچه   

بدان که سرخچه زیادتی مال است.

اگر دید بر تن او سرخچه بیرون آمد، دلیل که او را مال به رنج و سختی حاصل شود از حلال. اگر دید بر تن او سرخچه سرخ و روشن است، دلیل که مال حرام حاصل کند.

تبلیغات