روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرخچه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سرخچه   

بدان که سرخچه زیادتی مال است.

اگر دید بر تن او سرخچه بیرون آمد، دلیل که او را مال به رنج و سختی حاصل شود از حلال. اگر دید بر تن او سرخچه سرخ و روشن است، دلیل که مال حرام حاصل کند.

تعبیر خواب سرخچه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات