روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرخک
1ـ اگر خواب ببینید به بیماری سرخک مبتلا شده اید ، علامت ان است که افکار اضطراب آور با کار و زندگی شما تداخل پیدا خواهد کرد .

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بیماری سرخک مبتلا شده اید ، علامت آن است که کارهای دیگران شما را به دردسر خواهد انداخت .

تبلیغات