روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرزنش
سرزنش

لوک اویتنهاو می گوید :

سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد
 

2ـ اگر خواب ببینید از شیب دامنة تپه ای پوشیده از علفهای سبز سر می خورید ، علامت ان است که وعده های فریبنده شما را به نابودی خواهد کشاند .

تبلیغات