روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرزنش - تعبیر خواب

تعبیر خواب سرزنش
سرزنش

لوک اویتنهاو می گوید :

سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد
 

2ـ اگر خواب ببینید از شیب دامنة تپه ای پوشیده از علفهای سبز سر می خورید ، علامت ان است که وعده های فریبنده شما را به نابودی خواهد کشاند .

تعبیر خواب سرزنش گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات