روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سرخی

بدان که در خواب دیدن سرخی در دنیا کراهت است و رنج دل و غم و اندیشه و زنان را خیر و خرمی باشد و مردان را نیک نباشد.

جابر مغربی گوید: سر او یل و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و دستار. اگر جمله سرخ دید، دلیل که جنگ و فتنه و آشوب و خون ریختن را دوست دارد و بر مردمان ستم و بیداد کند به قدر سرخی جامه ها. اگر این خواب درمسجد یا در صومعه و جای نیک بیند، این جمله کمتر از آن بود که گفتیم.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سرخی گونه

تبلیغات