روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرخی - تعبیر خواب

تعبیر خواب سرخی

بدان که در خواب دیدن سرخی در دنیا کراهت است و رنج دل و غم و اندیشه و زنان را خیر و خرمی باشد و مردان را نیک نباشد.

جابر مغربی گوید: سر او یل و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و دستار. اگر جمله سرخ دید، دلیل که جنگ و فتنه و آشوب و خون ریختن را دوست دارد و بر مردمان ستم و بیداد کند به قدر سرخی جامه ها. اگر این خواب درمسجد یا در صومعه و جای نیک بیند، این جمله کمتر از آن بود که گفتیم.

تعبیر خواب سرخی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات