روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرما زدگی
اگر خواب ببینید از سرمازدگی رنج می برید

 ، دلالت بر آن دارد که تصادف یا بیماری شما را تهدید می کند ، و ممکن است به علت هراس و وسواس بیش از اندازه با دوستانی که شریک شما هستند ، معاملة زیان آوری انجام دهید .

تبلیغات