روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرود - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سرود ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سرود

محمدبن سیرین گوید: سرود گفتن درخواب ، سخن باطل بود.

اگر بیند که سرود می گفت، دلیل است که سخن باطل گوید و بدو غم و اندوه رسد. اگر بیند که سرود با نواها می زد، دلیل مصیبت بود. اگر بیند که سرود می گفتند و او می شنود، دلیل که سخن دروغ شنود. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن سرود در خواب ، بزرگان را دلیل رسوائی بود و درویشان را دلیل غم و اندوه بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سرود گفتن درخواب برشش وجه بود. اول: کلام باطل. دوم: غم و اندوه. سوم: مصیبت. چهارم: رسوائی. پنجم: جنگ. ششم: علم و حکمت آموختن.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سرود شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آهنگ ا ا پوپوزن , سرود کارزارزنان , سرودهای ایران

تعبیر خواب سرود گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات