روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرود

محمدبن سیرین گوید: سرود گفتن درخواب ، سخن باطل بود.

اگر بیند که سرود می گفت، دلیل است که سخن باطل گوید و بدو غم و اندوه رسد. اگر بیند که سرود با نواها می زد، دلیل مصیبت بود. اگر بیند که سرود می گفتند و او می شنود، دلیل که سخن دروغ شنود. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن سرود در خواب ، بزرگان را دلیل رسوائی بود و درویشان را دلیل غم و اندوه بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سرود گفتن درخواب برشش وجه بود. اول: کلام باطل. دوم: غم و اندوه. سوم: مصیبت. چهارم: رسوائی. پنجم: جنگ. ششم: علم و حکمت آموختن.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آهنگ ا ا پوپوزن , سرود کارزارزنان , سرودهای ایران

تبلیغات