روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرهنگ

1ـ اگر خواب ببینید تحت فرمان سرهنگی هستید ، نشانة آن است که در به دست آوردن امتیازات اجتماعی و شغلی ، شکست می خورید .

 

2ـ اگر خواب ببینید سرهنگ هستید ، علامت آن است که با تدابیری می خواهید مقام خود را از دیگر دوستان برتر نگه دارید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سرهنگ تمام سرهنگ دو سرگرد , سرهنگ تمام سرهنگ و سرگرد , درجه سرهنگ

تبلیغات