روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سفر کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سفر کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سفر کردن
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد

. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

جابرمغربی گوید: اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست. اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

لوک اویتنهاو می گوید :

سفر

علمی : شادمانی

سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید

با کالسکه : خوشبختی دائمی

با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

سفر با همراه : غیبت کردن

سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید

سفر بر روی آب : زندگی متوسط

سفر کردن با باربسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد

 

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سفر کردن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبيرخواب درحال تدارک به سفرخوب , تعبیر خواب آماده شدن برای سفر , دلیل برای سفرکردن با تپ سب , بد خواب شدن قبل از مسافرت , سفر از فرانسه به اسپانیا , تنهایی رفتن به خواستگاری , رفتن به مسافرت در رمضان , ۲ مرد که به یک هتل میرن , جابه جایی ماشین به کیش , مسافرت با ماشین دیگران , یه جایی باید توقف کنی , تعبیر خواب زیارت رفتن , راهنمای رفتن به خارج , سفر راهی برای نو شدن , هر کس از قرآن دور شد , خواب خوش کودک عزیزم , خارج رفتن بدون مدرک , حضور در خواب دیگران , اررانترین سفر خارجی , سفر کردن هنگام روزه , رفتن به خواب دیگران , تعبیر خاب جا ماندن , شعر کوتاه سفر کردن , خواب موفقیت ببینید , اسم هایی راجب سفر , تعبیر خواب مسافرت , تعبیر خاب هواپیما , تعبیر خواب تنهایی , معنی سفر در قدیم , سفر كردن در خواب , چه کسی مسافر است , با چ برم مسافرت؟ , سفر خارج از کشور , قوانی سفر رفتن , مقد سفر خارجی , قران و مسافرت , شعر سفر كردن , خوش سفر بودن , مسافرت رفتن , زیبا سفر کن , مسافرت کردن , سفر به خارج , سفر مسافرت , رفت مسافرت , سفر خارجی , سفر خارج , سفر رفتن

تعبیر خواب سفر کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات