روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سفیداب - روشور - تعبیر خواب

تعبیر خواب سفیداب - روشور

ابراهیم کرمانی گوید: سفیداب به خواب دیدن، غم و اندیشه است و بعضی از معبران گویند:

 سفیداب، دلیل گفتگوی بود. اگر بیند که سفیداب داشت یا کسی به وی داد، دلیل که به سبب کاری با کسی گفتگو کند. جابرمغربی گوید: اگر بیند که سفیداب داشت و خواست که روی خود را سفید کند غمگین و متفکر گردد.

تعبیر خواب سفیداب - روشور گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات