روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سفیداب - روشور

ابراهیم کرمانی گوید: سفیداب به خواب دیدن، غم و اندیشه است و بعضی از معبران گویند:

 سفیداب، دلیل گفتگوی بود. اگر بیند که سفیداب داشت یا کسی به وی داد، دلیل که به سبب کاری با کسی گفتگو کند. جابرمغربی گوید: اگر بیند که سفیداب داشت و خواست که روی خود را سفید کند غمگین و متفکر گردد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خرید سفید آب خارجی , خرید سفید آب

تبلیغات