روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سفید روی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سفید روی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سفید روی  

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خوب بیند که سفیدروی داشت و دانست که ملک وی است، دلیل که به قدر آن وی را مال و خواسته دنیا حاصل گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر سفیدروی بیند چون ابریق و آفتابه و طشت و مانند اینها، آن جمله خدمتکاران باشد. جابرمغربی گوید: چراغ پایه و پابزن و تنور، این جمله کدخدای خانه بود و تاویل به خداوند خانه بازگردد و روی گر در خواب خداوندِ چیزها است.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سفید روی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواب سفید

تعبیر خواب سفید روی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات