روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سفید روی - تعبیر خواب

تعبیر خواب سفید روی  

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خوب بیند که سفیدروی داشت و دانست که ملک وی است، دلیل که به قدر آن وی را مال و خواسته دنیا حاصل گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر سفیدروی بیند چون ابریق و آفتابه و طشت و مانند اینها، آن جمله خدمتکاران باشد. جابرمغربی گوید: چراغ پایه و پابزن و تنور، این جمله کدخدای خانه بود و تاویل به خداوند خانه بازگردد و روی گر در خواب خداوندِ چیزها است.

تعبیر خواب سفید روی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات