روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سقایی کردن
محمدبن سیرین گوید: سقا درخواب ، دلیل بر مردی است که دیندار بود.

 اگر بیند سقائی می کرد و آب به مردم می داد، دلیل که با مردم نیکوئی نماید.

جابرمغربی گوید: اگر بیند سقائی می کرد و بی طمع بود، دلیل است به کار آخرت مشغول شود. اگر بیند که مشک پرآب بود و به کس نداد، دلیل که مال جمع کند و از آن خیر نبیند.

تبلیغات