روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سقایی کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سقایی کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سقایی کردن
محمدبن سیرین گوید: سقا درخواب ، دلیل بر مردی است که دیندار بود.

 اگر بیند سقائی می کرد و آب به مردم می داد، دلیل که با مردم نیکوئی نماید.

جابرمغربی گوید: اگر بیند سقائی می کرد و بی طمع بود، دلیل است به کار آخرت مشغول شود. اگر بیند که مشک پرآب بود و به کس نداد، دلیل که مال جمع کند و از آن خیر نبیند.

تعبیر خواب سقایی کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات