روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سقوط - تعبیر خواب

تعبیر خواب سقوط
  اگر خواب ببینید بعد از سقوط ، آسیبی نمی بینید

، اما وحشتزده اید ، نشانة آن است که با تقلای بسیار ، سرانجام به افتخار و ثروت دست می یابید . اما اگر در حین سقوط زخمی شوید ، علامت آن است که با سختیها و فقدان دوستان روبرو می شوید .

تعبیر خواب سقوط گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات