روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سلول - تعبیر خواب

تعبیر خواب سلول
اگر خواب ببینید در سلولی زندانی هستید ،

نشانة آن است که مداخلة مردم حسود منجر به شکست شما در کاری پر منفعت خواهد شد . اما اگر بتوانید از سلول خود بگریزید ، علامت آن است که دوره ای از انجام کاری مطلوب لذت خواهید بود .

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران