روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سنتور
1ـ دیدن سنتور در خواب ، نشنة آن است که برترین آرزوهای شما با اندیشه هایی عمیق و با ارزش به دست   می آید .

 

2ـ اگر زنی در خواب سنتور ببیند ، علامت آن است که زندگی او دور از حسادتهای زنانه خواهد بود .

تبلیغات