روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سوپ 
1ـ دیدن سوپ در خواب ، نشانة آسایش و شنیدن خبرهای خوش است .

 

2ـ اگر دختری خواب ببیند سوپ درست می کند ، نشانة آن است که در خانة خود ناچار نمی شود کار کند . زیرا با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

3ـ خوردن سوپ که از شیر شیرین درست شده است ، نشانة آن است که از روی بداقبالی مشاجراتی روی می دهد ، اما دعوا و فریادها با آشتی خاتمه می یابد

تبلیغات