روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سیاه سرفه  
1ـ اگر خواب ببینید فرزندتان مبتلا به سیاه سرفه گشته است ، .

علامت ابتلاء بیماری خفیف است . این خواب نشانة تفاهم و هماهنگی میان اعضای خانواده نیز هست

تبلیغات