روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سیب زمینی - پشندی - تعبیر خواب

تعبیر خواب سیب زمینی - پشندی  
1ـ دیدن سیب زمینی در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است .

 

2ـ اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می کنید ، نشانة آن است که زندگیتان با توفیق همراه خواهد بود .

3ـ خوردن سیب زمینی در خواب ، علامت بهره مند شدن از منفعتی بزرگ است .

4ـ پختن سیب زمینی در خواب ، نشانة انجام کاری موافق طبع است .

5ـ کاشتن سیب زمینی در خواب ، نشانة برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست .

6ـ دیدن سیب زمینی گندیده در خواب ، نشانة داشتن آینده ای تاریک و کسب لذتهای ناپایدار است .

تعبیر خواب سیب زمینی - پشندی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات