روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوسیس
سوسیس

1ـ اگر خواب ببینید سوسیس سرخ می کنید ، نشانة آن است که مسئولیتهای مختلفی را خواهید پذیرفت ، و در به ثمر رساندن همة آنها توفیق خواهید یافت .

 

2ـ خوردن سوسیس در خواب ، نشانة آن است که خانه ای محقرانه ولی دلپذیر خواهید داشت
 

تبلیغات