روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سینه ریز - تعبیر خواب

تعبیر خواب سینه ریز
1ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است که همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت .

 

2ـ گم کردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است که به زودی دست سنگین ماتم را بر شانة خود احساس خواهید کرد

تعبیر خواب سینه ریز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات