روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زدو خورد 
1ـ اگر خواب ببینید با کسی زدو خورد می کنید ، نشانة آن است که با دوستان گرفتار مشکلی اجتماعی خواهید شد .

. که یا ناچار از آنها عذرخواهی خواهید کرد یا روابط خود را با دوستان قطع می کنید . 2ـ دیدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانة آناست که تلاش می کنید دیگران را از گمراهی و پستی نجات دهید

تبلیغات