روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زر - طلا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زر - طلا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب زر - طلا 

محمدبن سیرین گوید: زر در خواب ، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود.

 اگر بیند که زر ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر وی خشم گیرد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی درخواب بیند زرو یا سیم می گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد. اگر بیند که زر به خروار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که زر همی خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند. جابر مغربی گوید: زر به خواب ، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد. اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین شود. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب زر - طلا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زر حرفش زده

تعبیر خواب زر - طلا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات