روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زر - طلا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زر - طلا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زر - لا  strong>span>p> <p>حمدبن سیرین وید: زر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aردان ا غرامت غم ندوه ست زنان ا یکو پسندیده ود.p> <pگر یند ه زر بافت ا سی ه و اد، لیل ود ه الش ایع ردد، ا تاوانی ر ی فتد، ا سی ر ی شم یرد. براهیم رمانی وید: گر سی ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند زرو ا سیم ی داخت، لیل ست ه ر زبان ردم فتد. گر یند ه زر ه روار ه انه رد، لیل ه ال سیار ابد. گر یند ه زر می ورد، لیل ست ه ه در ن ال ر عیال زینه ند. ابر غربی وید: زر ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aردان ا د ود زنان اخوب. گر یند ه زر سیم ه ک ا مع ود، لیل ست ه عز اه ابد. گرکان سیم یند، لیل ود ه ختری هتر ه زنی یرد، کن ندوهگین ود. گر یند ا زرگری شسته ا و عامله ی رد، لیل ه و ا ا ردی روغگو سر ار فتد.p> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>ر ه زردر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ار نیا ر ی ظام یرد <br /> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب زر - طلا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زر حرفش زده

تعبیر خواب زر - طلا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات