روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زباله - آشغال - تعبیر خواب

تعبیر خواب زباله - آشغال
دیدن توده ای زباله در خواب ، نشانة آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت .

 اگر دختری این خواب را ببیند ، نشانة آن است که از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید .

تعبیر خواب زباله - آشغال گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات