روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زباله - آشغال
دیدن توده ای زباله در خواب ، نشانة آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت .

 اگر دختری این خواب را ببیند ، نشانة آن است که از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید .

تبلیغات