روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زغال  

محمدبن سیرین گوید: زغال دیدن به خواب ، مال حرام است.

 اگر بیند که از جائی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که او را مال حرام حاصل شود. اگر بیند زغال بر آتش نهاد و آتش افروخت، دلیل که از مال پادشاه با پادشاه معامله کند و از وی فائده یابد. اگر بیند جامه یا اندامش به زغال سیاه شد، دلیل که وی را از سلطان غم و اندوه رسد.
دیدن زغال افروخته در خواب ، نشانة موقعیتهای فلاکت بار و دلتنگی است . اگر زغال به شدت در حال سوختن باشد ، دلالت بر آن دارد که امید زیادی به افزوده شدن ثروت شماست . و علامت شادمانی و زندگی پاک و بی شائبه است .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زغال صحیح است یا ذغال , ذغال متور کچل کرده , روشن کردن زغال سنگ , آتش با زغال سنگ , ذغال کچل کرده , زغال يا ذغال , ذغال یا زغال , زغال شدن قند

تبلیغات