روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زیبا - تعبیر خواب

تعبیر خواب زیبا
1ـ اگر در خواب چهرة خود را زیبا ببینید ، علامت آن است که دور شما را افرادی چاپلوس و زیرک فرا  می گیرند .

 

2ـ اگر در خواب چهرة دیگران را زیبا ببینید ، علامت آن است که از اعتمادی که مردم خوشگذران به شما دارند ، لذت می برید

اخبار اکاایران

تبلیغات