روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب راکت  
دیدن راکت در خواب ، نشانة باز ماندن از تفریح دلخواه است .

اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانةآن است که در تفریح مورد علاقة خود نمی تواند شرکت کند .

تبلیغات